FARMÁŘ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018

Ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace, Ing. Libor Kunte, Ph. D. vyhlašuje přijímací řízení pro následující obory vzdělávání:

 

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

 

Název školního vzdělávacího programu: Farmář
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky v denní formě vzdělání

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:    30

Kritéria pro přijímání ke vzdělávání:

  • Uchazeč musí mít ukončenou docházku základní školy.
  • Uchazeč absolvoval všechny tři poslední pololetí bez klasifikačního stupně nedostatečný.
  • Požadujeme, aby zákonní zástupci žáků se zdravotním znevýhodněním, žáků se zdravotním postižením a žáků přicházejících ze speciální škol před podáním přihlášky ke studiu osobně kozultovali s ředitelem školy a výchovným poradcem podmínky studia ve zvoleném oboru. Ke konzultaci je nutné donést posudek z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra.
  • Uchazeč doloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.
  • Podmínkou přijetí ke zkrácenému studiu je získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.
  • Pořadí přijímaných uchazečů bude sestaveno vzestupně – od nejmenší po nejvyšší hodnotu průměru známek z vysvědčení ze základní školy (za 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy).
  • Pořadí uchazečů sestavené na základě vzestupných hodnot bude určujícím kritériem pro přijetí.