VETERINÁŘSTVÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018

Ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace, Ing. Libor Kunte, Ph. D. vyhlašuje přijímací řízení pro následující obory vzdělávání:

43-41-M/01 Veterinářství

 

Název školního vzdělávacího programu: Veterinářství
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky v denní formě vzdělání

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:    30

Kritéria pro přijímání ke vzdělávání:

 • Uchazeč musí mít ukončenou docházku základní školy v devátém postupovém ročníku. Přijetí z nižšího postupového ročníku je možné pouze ve výjimečných případech ze závažných zdravotních důvodů.
 • Uchazeč absolvoval všechny tři poslední pololetí bez klasifikačního stupně nedostatečný.
 • Uchazeč doloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.
 • Podmínkou přijetí ke zkrácenému studiu je získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.
 • Uchazeč bude hodnocen z dosažených studijních výsledků za 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy a výsledků z testu český jazyk a matematika.
 • Pořadí přijímaných uchazečů bude sestaveno dle následujícího klíče:
  Uchazeči budou seřazeni sestupně dle součtu dosažených bodů v přijímacím řízení (celkový počet dosažených bodů = bodový zisk za průměr známek + bodový zisk za testy z pilotního ověřování): od nejvyššího počtu po nejnižší.
 • Bodový zisk za průměr známek vypočtený z průměru za 1.polololetí a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy:
  1,00 – 1,40: 100 bodů
  1,41 – 1,50:    80 bodů
  1,51 – 1,60:    60 bodů
  1,61 – 1,80:    40 bodů
  1,81 – 2,00:    20 bodů
  2,01 a více:      0 bodů
 • Bodový zisk za test z českého jazyka: 0 – 50 bodů
  Bodový zisk za test z matematiky: 0 – 50 bodů