PŘIJÍMACÍ

ŘÍZENÍ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 pro obory 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 66-51-H/01 Prodavač, 41-52-H/01 Zahradník, 41-41-M/01 Agropodnikání, 43-41-M/01 Veterinářství, 41-44-M/01 Zahradnictví.

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, p. o., potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín – Libverda, zanikají posledním dnem lhůty uvedené v předchozím odstavci, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, p. o.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Výsledky – učební obory

Datum zveřejnění: 23. 4. 2018

č.j.: SSZaZe0620/2018

Výsledky – maturiní obory

Datum zveřejnění: 27. 4. 2018

č.j.: SSZaZe0645/2018

Výsledky – dodatečné vyhlášení (2. náhradní termín přijímacích zkoušek)

  • Veterinářství: 118 přijat/a

Datum zveřejnění: 25. 5. 2018

č.j.: SSZaZe0809/2018