AGROPODNIKÁNÍ

41-41-M/01

Žáci se naučí chovat hospodářská zvířata, pěstovat plodiny a udržovat krajinu. Budou schopni řídit zemědělský provoz. Absolventi budou disponovat kompetencemi pro vedení živnosti. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a T. Vyučovaným cizím jazykem je angličtina.

mezera

Během studia žáci absolvují odborné exkurze do českých i německých firem a institucí, navštěvují odborné výstavy, veletrhy a semináře. V rámci praktického vyučování mají žáci mimo jiné možnost zvolit si místo a zaměření pro absolvování své individuální praxe. Žáci se podílejí na reprezentaci školy při různých společenských akcích a soutěžích. Ve volném čase se mohou realizovat v zájmových kroužcích působících při škole (včelařství, fotografování, florbal, jezdectví).

mezera

Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích, ve šlechtitelských a semenářských podnicích, v ekonomických útvarech podniků a ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Absolvent se uplatní zejména jako zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, prodejce techniky apod.

mezera