Zahájení školního roku 2022/2023

Libor Kunte Aktuálně

Čtvrtek 1. září 2022

Zahájení školního roku proběhne za hezkého počasí před budovou auly (žlutá budova naproti škole), v případě deštivého počasí, v kmenových učebnách. Zahájení školního roku začíná v 8:15, žáci se dostaví o 10 minut dříve. Žáky přivítá ředitel školy. Všichni žáci si první den přinesou poznámkový blok, psací potřeby a 5 Kč na omluvný list, který slouží jako jediný doklad pro omlouvání žáků. Žáci 1. ročníků a nově nastupující žáci do vyšších ročníků si donesou 100 Kč vratné zálohy na čip, který slouží pro docházkový systém a přihlašování a odhlašování obědů. Dále si přinesou dva visací zámky na šatní skříňku s průměrem zavíracího oka 6 mm. Žáci ubytovaní V DM Libverda budou mít jeden zámek určený k šatní skříňce a druhý k boténce. Peníze vybírají třídní učitelé (dále jen TU).

Vydávání potvrzení
Potvrzení o studiu bude žákům vydáno hromadně třídním učitelem nejpozději do 9. září.
Potvrzení slevových průkazů na dopravu zajistí pro žáky hromadně třídní učitel.
Potvrzení pro OSSZ a ostatní instituce bude zpracováno sekretářkou školy do 3. dne od přijetí žádosti.

Zprávy z pedagogicko-psychologické poradny, Doporučení ŠPZ
Zprávy z PPP apod. o uzpůsobení podmínek ve vzdělávání a postižení žáka předají zákonní zástupci nebo žáci, pokud možno co nejdříve osobně výchovnému poradci Ing. Ivaně Vaňkové, 3. patro, dveře č. 407.

GDPR
Nezletilí žáci zajistí od zákonných zástupců v rámci GDPR na předepsaném formuláři souhlas/nesouhlas s pořizováním fotografií, audio a video nahrávek, které budou pořízeny v souvislosti s propagací školy, se školními akcemi a činnostmi. Tyto budou použity na propagačních a výukových materiálech školy, nástěnkách školy, webových či facebookových stránkách školy.

Osobní dotazník, aktualizace telefonních čísel a e-mailových adres
Žákům budou rozdány třídním učitelem osobní dotazníky pro aktualizaci údajů pro školní matriku. MŠMT doporučuje školám aktualizovat kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu. Žáci mají povinnost společně se zákonnými zástupci vyplnit dotazník, aktualizovat požadované údaje včetně kontaktů a ve stanoveném termínu odevzdat TU.

Uvolnění z TEV
Žáci, kteří budou žádat o uvolnění z předmětu TEV, jsou povinni předložit žádost včetně lékařského posudku nejpozději do 15. září třídnímu učiteli. Tiskopis je k vyzvednutí v sekretariátu školy nebo ke stažení na webových stránkách.

Výuka
Délka výuky 3 vyučovací hodiny. Žáci budou seznámeni s rozvrhem a proběhne vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví ve vyučování. Žáci budou seznámeni s obsahem školního řádu, budou jim vysvětlena jednotlivá ustanovení. Žákům budou předány šatní skříňky, aby si dle pokynů učitelů mohli donést předepsané pracovní a sportovní oblečení včetně povinných přezůvek (otevřená obuv nikoliv tenisky) a mohla tak začít plnohodnotná výuka. Dále žákům budou předány omluvné listy. Realizují TU. Výdej obědů je od 11:00 do 12:00

Přístupové kódy do systému Bakaláři
Nově příchozí žáci (1. ročníky a žáci nastupující do vyššího ročníku) získají od TU 2 přístupové kódy do systému Bakalář. Jeden kód je pro žáky, druhý pro rodiče. Žáci jsou povinni předat přihlašovací údaje zákonných zástupců zákonným zástupcům (rodičům). Nezaměnit přihlašovací údaje, rodičům se zobrazují jiné informace než žákům! Systém Bakaláři je základním komunikačním kanálem školy.

Pátek 2. září 2022

Žáci 1. ročníků se seznámí s areálem a provozem školy, budou roztříděni do skupin pro dělenou výuku. Proběhne komplexní seznámení žáků se školním řádem včetně objasnění jednotlivých ustanovení. Nebude probíhat teoretická ani praktická výuka. Délka výuky 4 vyučovací hodiny. Výuku povedou třídní učitelé. Žákům budou předány čipy pro vstup do školy a přihlašování obědů. S sebou si žáci donesou psací potřeby a poznámkový blok. Výdej obědů je od 11:45 do 13:00.

2., 3. a 4. ročníky budou mít výuku dle rozvrhu (4 vyučovací hodiny) včetně předmětu praxe a ODV. Na výuku přijdou žáci vybaveni předepsanými školními potřebami, pracovními, ochrannými a cvičebními oděvy, učebnicemi apod. Výdej obědů je od 11:45 do 13:00.

Pondělí 5. září 2022

Žáci 1. ročníků – zahájení výuky dle rozvrhu. Žáci si do výuky donesou psací potřeby, několik sešitů A4 (linkovaný, nelinkovaný, čtverečkovaný – pokud ho žák používá).
Pokud budou mít žáci v rozvrhu praxi nebo odborný výcvik, budou mít s sebou pracovní oděv a obuv. Pokud budou mít žáci v rozvrhu tělesnou výchovu, budou mít s sebou cvičební úbor.

Čtvrtek 8. – pátek 9. září 2022

1. ročníky
Adaptační pobyt – středisko Netopýr Jiřetín pod Jedlovou. Podrobné informace jsou zveřejněny na webu školy v samostatném dokumentu.

Informace pro všechny ročníky

Žákům, tak jak bude nabíhat výuka, sdělí učitelé jednotlivých předmětů požadavky a termíny (do kdy) na vybavení školními potřebami, pracovními, ochrannými a cvičebními oděvy včetně obuvi, učebnicemi apod. Některé školní potřeby bude škola zajišťovat hromadně (např. roubovací nože, nůžky, učebnice), žákům bude sděleno. Žáci jsou povinni požadavky a stanovené termíny respektovat a splnit.

Předepsané pracovní oblečení (pro všechny ročníky)

Základní pracovní oděv – kožené pracovní boty, montérky, vrchní díl pracovního oděvu, pracovní rukavice (je třeba počítat s tím, že se pracuje i za chladného počasí, někdy i drobného deště a podle toho doplnit oblečení).
Ochranný oděv pro cvičení v laboratořích – dlouhý bílý plášť (obor VE, AP a Z).
Cvičební úbor – sportovní obuv s nebarvící podrážkou (jiná než ta, v které žák chodí do školy), sportovní úbor.