Sdružení rodičů, přátel a žáků SŠZaZe Děčín, z.s.

Základní údaje

Název spolku
Sdružení rodičů, přátel a žáků SŠZaZe Děčín, z.s.

Sídlo
Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín


04772121

Bankovní účet
273853068/0300

Předseda
Mgr. Ivana Vávrová


Jaký je účel spolku

  • finanční podpora školy při zlepšování materiálně technického zabezpečení výuky, mimoškolních zájmových aktivit a domova mládeže
  • finanční podpora vzdělávání, společenských, kulturních a sportovních činností žáků
  • odměňování žáků za úspěšnou reprezentaci školy
  • všestranná spolupráce s vedením školy při výchově a vzdělávání žáků školy
  • popularizace výsledků školy na veřejnosti

Kdo může být členem spolku

Členství ve spolku je dobrovolné.

Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s cíli spolku a chce působit v jeho rámci. Členství ve spolku vzniká podáním přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku.

U zákonných zástupců nezletilých a zletilých žáků vzniká členství s datem zahájení studia žáka a zaniká ukončením či zanecháním studia na střední škole. Svůj souhlas se členstvím vyjádří zákonný zástupce zaplacením ročního členského příspěvku.

Příspěvky

Výši a splatnost ročního členského příspěvku stanoví členská schůze. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti snížit či prominout, jsou-li pro to vážné důvody. O snížení či prominutí rozhoduje výbor.

Na návrh výboru rozhoduje členská schůze o výši a splatnosti dalších příspěvků.