Školská rada

při Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o
Školská rada je nástrojem pro zřizovatele, rodiče, žáky a učitele, aby se mohli podílet na správě školy. Rada má 3 členy. Vznik a činnost Školské rady se řídí Školským zákonem (§ 167 zákona č. 561/2004 Sb.).

Členové rady


Za zřizovatele: Anna Brejchová
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy: Rudolf Černý
Za pedagogické pracovníky školy: Bc. Karolína Žáčková

Kompetence rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Více informací o Školské radě najdete ve Školském zákoně na stránkách MŠMT.

Dokumenty