Image

Ekologie a životní prostředí

Zajímá tě příroda a všechny souvislosti s ní spojené? Není ti lhostejné životní prostředí, ve kterém žiješ? Pokud chceš porozumět přírodě a pomoci jí, vyber si obor Ekologie a životní prostředí! V tomto maturitním studiu tě naučíme posuzovat stav životního prostředí v daném území či lokalitě, budeme ti ukazovat pozitivní i negativní vlivy člověka na přírodu a budeme tě zároveň učit jak těmto negativním vlivům zabránit nebo je minimalizovat. Tento obor je určen pro všechny, kterým není lhostejný osud naší planety a chtějí pro udržitelný rozvoj udělat něco pozitivního. Kvůli tomu je nejdůležitější být v tomto oboru vzdělán, a o to se na naší škole postaráme! 

Obor Ekologie a životní prostředí otevírá řadu možností od uplatnění v soukromé sféře, státní správě, ale je to také odrazový můstek k vysokoškolskému studiu, na které tě u nás také připravíme.

Stáhni si přihlášku

Podívej se na předměty

Informace o přijímačkách

KÓD OBORU
16-01-M/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Ekologie a životní prostředí

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
4 roky

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
20

Proč studovat právě Ekologii a životní prostředí

Věnuj se přírodě

Aktivně se podílej na ochraně přírody kolem sebe i v nejodlehlejším koutě planety.

Pracuj v kolektivu

Naučíš se kolektivní práci, protože ochrana přírody je týmová práce zapálených lidí.

Vyjeď na Erasmus

V rámci tohoto oboru jistě budeš mít možnost vyjet na zkušenou do zahraničí.

Poznávej nepoznané

V rámci odborných praxí a praktických cvičení můžeš zkoumat a poznávat pro tebe doposud neobjevené věci.

Uplatnění v oboru

Bezproblémové uplatnění jak ve státní správě, tak i v soukromých firmách.

Praxe nadevše

Jelikož si vyzkoušíš mnoho činností v praxi, mnohem snáz a lépe je budeš uplatňovat v životě nebo při studiu na vysoké škole

Poznávání světa

Budeš-li chtít, uplatníš své vědomosti na mezinárodních projektech, protože příroda nezná hranice.

Spolupráce s univerzitou

Účast na praxích na Fakultě životního prostředí UJEP ti poskytne dobrou startovací pozici ke studiu na této univerzitě.

Pokračuj na vysokou

Studium tohoto oboru přímo vybízí pokračovat ve studiu na vysoké škole. Dobře na ní uplatníš své nabyté odborné vědomosti.

Jak se po škole uplatníš

Uplatníš se zejména jako pracovník veřejné správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání.

Také v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, uplatníš se také ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší.

Dále například v povoláních ekolog, hydrolog a meteorolog.

Co budeš umět

  • Posuzovat a hodnotit lidskou činnost ve vztahu k životnímu prostředí.
  • Jednat v souladu se strategií udržitelného rozvoje.
  • Provádět laboratorní a senzorickou analýzu, vyhodnocovat výsledky a navrhovat příslušná opatření.
  • Vykonávat a organizovat konkrétní činnost v ochraně životního prostředí, ochraně a tvorbě krajiny a rozvoji venkova.

Ohlasy našich absolventů

Na Libverdu vzpomínám jen a jen v dobrém. Měli jsme úžasný kolektiv a štěstí, že nás učili kvalitní učitelé.

Tomáš Vodička
soukromě hospodařící zemědělec

Chceš studovat Ekologii a životní prostředí?

Zjisti, jak probíhají přijímačky