VETERINÁŘSTVÍ

43-41-M/01

Žáci se naučí ošetřovat hospodářská zvířata v chovech, asistovat při veterinárních zákrocích, zjišťovat březost, odebírat vzorky, vést porod, zabezpečovat veterinární prohlídky jatečných zvířat, vyšetřovat maso na jatkách i při domácích porážkách, zajišťovat hygienu a sanitaci potravinářských a zemědělských provozů, posuzovat WELFARE. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Vyučovaným cizím jazykem je angličtina.

mezera

Během studia žáci absolvují odborné exkurze do českých i německých firem a institucí, navštěvují odborné výstavy, veletrhy a semináře. V rámci praktického vyučování mají žáci mimo jiné možnost zvolit si místo a zaměření pro absolvování své individuální praxe. Žáci se podílejí na reprezentaci školy při různých společenských akcích a soutěžích. Ve volném čase se mohou realizovat v zájmových kroužcích působících při škole (včelařství, fotografování, florbal, jezdectví).

mezera

Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Veterinární asistenti pomáhají veterinárním lékařům (pod jejich vedením a odpovědností) zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpracovávání živočišných produktů, při provádění alergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly. Absolvent může pracovat také jako laborant nebo zemědělský technik – zootechnik v chovech hospodářských zvířat. Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v prodejnách zvířat, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu zdravotnických (veterinárních) potřeb, v pojišťovnictví, na referátech ochrany přírody a životního prostředí, jako samostatný podnikatel apod.