Protiepidemické opatření ve škole platné od 20. 8. 2021

Libor Kunte Aktuálně

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, bylo zavedeno screeningové testování žáků na SŠ neinvazivními antigenními testy, a to ve třech termínech: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. Testování bude probíhat při příchodu žáků do školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), popřípadě žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Škola bude realizovat protiepidemická opatření v souladu s platnou legislativou a metodickými postupy zveřejněnými MŠMT.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd – roušky respirátory FFP2.

Pokud se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest – respirátor nebo roušku.

Pokud se žák odmítne podrobit jak testování, tak i nošení prostředku ochrany dýchacích cest, nebude mu umožněna přítomnost ve vzdělávání. Nebude poskytováno distanční vzdělávání. Omlouvání nepřítomnosti žáka ve výuce se řídí školním řádem.