PŘIJÍMACÍ

ŘÍZENÍ

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obory 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 41-52-H/01 Zahradník, 41-51-E/01 Zemědělské práce a 41-41-M/01 Agropodnikání

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, p. o., potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín – Libverda, zanikají posledním dnem lhůty uvedené v předchozím odstavci, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, p. o.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Výsledky

  • Zemědělec – farmář: 2/400 přijat/a, 2/401 přijat/a

  • Zahradník: 2/603 přijat/a, 2/600 přijat/a, 2/601 přijat/a, 2/602 přijat/a

  • Zemědělské práce: 2/700 přijat/a

 

Datum zveřejnění: 14. 6. 2019

č.j.: SSZaZe0833/2019

Výsledky

  • Agropodnikání: 2/200 přijat/a

 

Datum zveřejnění: 24. 6. 2019

č.j.: SSZaZe0872/2019